Positive Drive

Deelnemersvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Gamezones van Positive Drive, die worden georganiseerd en uitgevoerd door IJsberg Holding BV, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: “IJsberg”.

Artikel 1. Algemeen

Elk in Nederland woonachtig persoon van 18 jaar of ouder is gerechtigd aan deze App en bijbehorende acties deel te nemen. Ben je jonger dan 18 dan heb je toestemming nodig van een ouder of voogd.

Medewerkers van betrokken gemeenten, bedrijven, IJsberg en overige partners die betrokken zijn bij deze App en bijbehorende acties en door IJsberg ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

Deelname aan de App en bijbehorende acties is gratis.

Door deelname aan de App gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden.

Deze actievoorwaarden zijn tevens te raadplegen, downloaden en printen op www.positivedriveapp.com hierna te noemen: ‘de Website’,

Artikel 2. Gegevens

Voorafgaand aan de verschillende acties en deelname aan de App bestaat de mogelijkheid om je met je persoonlijke gegevens te registreren (bijvoorbeeld naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens). Winnaars dienen zich in ieder geval achteraf op de daarvoor aangewezen wijze te registreren om hun prijs in ontvangst te kunnen nemen.

Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Wanneer jouw woon- of werkadres wijzigt, ben je verplicht dit door te geven via info@positivedriveapp.com.

De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden conform ons Privacy Statement gebruikt. Dit Privacy Statement vind je elders op de site.

Artikel 3. Hoe en wanneer kan je meedoen?

Vanaf 1 juli 2016 kan iedereen deelnemen aan de App en bijbehorende acties.

Je kunt deelnemen aan de App en bijbehorende acties door de speciale Positive Drive app, hierna te noemen “de App” te downloaden en te installeren.

Positive Drive is ontwikkeld voor smartphones met IOS8 of hoger en Android 4.4 en hoger. Daarnaast moet de telefoon beschikken over een gps-verbinding (locatievoorziening) en deze dient aangeschakeld te zijn. Daarnaast is het noodzakelijk dat je smartphone over een een 3G of 4G internetverbinding beschikt.

U moet de eigenaar en enige gebruiker zijn van de smartphone waarop de App wordt geïnstalleerd. U mag de App niet gebruiken om derden te lokaliseren. In het bijzonder mag u de software niet installeren op een mobiel apparaat dat niet van u is of dat door een derde wordt gebruikt. Als u uw Smartphone verkoopt, leaset, leent of anderszins ter beschikking stelt aan een derde partij moet u ervoor zorgen dat de App niet wordt gebruikt door deze derde partij met uw account.

  • Edit

Artikel 4. Aanwijzing van de winnaars

Voorafgaand aan de Actie zijn at random op onpartijdige wijze door een computersysteem op 1 juli 2016 de winnende speelkansen aangewezen. De speelkansen worden vervolgens iedere keer wederom, op onpartijdige wijze toegewezen aan de deelnemers die hun spelkansen inzetten in de Gameroom van de app.

Artikel 5. Beloningen

Gameroom

De prijzen in de Gameroom bestaan o.a. uit: maaltijden en dranken, auto accessoires en diensten, entreekaarten, kortingsbonnen en fysieke producten aangeboden door lokaal gevestigde ondernemers.

Voor andere prijzen dan geldprijzen geldt dat deze persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar zijn voor geld.

IJsberg en haar sponsoren houden zich het recht voor om het prijzenschema, zonder opgave van reden aan te kunnen passen.

Slechts die prijzen waar vanuit het systeem van IJsberg een bevestigingsbericht en een compleet ontvangstbericht wordt ontvangen, zijn daadwerkelijk gewonnen. Alle andere claims wijzen wij bij voorhand en met klem af. Slechts dat wat in de centrale systemen van IJsberg is opgenomen en gelogd zal als werkelijk worden gezien.

Met de winnaars wordt binnen 24 uur contact opgenomen op het door hen opgegeven (e-mail) adres.

De schriftelijke/ e-mail bevestiging van IJsberg dient als bewijs voor het winnen en in ontvangst kunnen nemen van de prijs

Per prijscategorie zal de wijze waarop de prijzen uitgereikt worden verschillen. De prijzen zijn op te halen in de betreffende winkel, worden persoonlijk uitgereikt of zullen op het door de winnaar aangegeven huisadres worden afgeleverd door PostNL of elektronisch ter beschikking gesteld worden.

Bij weigering van een prijs of indien de prijs buiten de schuld van IJsberg niet binnen drie maanden na het einde van de Actie kan worden uitgereikt vervalt deze aan IJsberg

Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting dient te worden afgedragen zal IJsberg daarvoor zorgdragen. De eventueel verschuldigde kansspelbelasting over gewonnen geldprijzen komt voor rekening van de winnaars. Voor overige prijzen geld dat de eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor rekening van IJsberg komt.

Spaardoelen

Onterecht uitgekeerde Beloningen worden teruggevorderd.

Bij onterecht uitgekeerde Beloningen door aangetoonde Fraude van de Deelnemer wordt een boete opgelegd aan de Deelnemer ter grootte van het bedrag van de onterecht uitgekeerde beloningen met een minimum van € 50.

Bij onterecht uitgekeerde Beloningen door aangetoonde Fraude van de Deelnemer worden eventuele incassokosten op de Deelnemer verhaald.

Per prijscategorie zal de wijze waarop de prijzen uitgereikt worden verschillen. De prijzen zijn op te halen in de betreffende winkel, worden persoonlijk uitgereikt of zullen op het door de winnaar aangegeven huisadres worden afgeleverd door PostNL of elektronisch ter beschikking gesteld worden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

IJsberg en haar partners besteden de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de verschillende acties en het beheer van de App. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Bovendien is het verkrijgen van een speelkans van een aantal technische factoren afhankelijk (te denken valt hierbij aan netwerk bereik, het juist werken van je telefoon, het juist werken van je gps-systeem etc.). Het kan hierdoor of door andere factoren voorkomen dat er geen (s)miles en daardoor geen speelkans wordt ontvangen. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten in de App, of op andere door IJsberg openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan IJsberg worden tegengeworpen noch enige verplichting voor IJsberg doen ontstaan. Het niet verkrijgen van een speelkans om welke reden dan ook kunnen niet aan IJsberg worden tegengeworpen, noch enige verplichting voor IJsberg doen ontstaan.

Je erkent dat deelname aan de App en bijbehorende acties geheel voor eigen risico is.

IJsberg, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – schade als gevolg van:

– de door haar, uitgekeerde prijzen;

– het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de acties en/of het wijzigen van de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen.

4.Beperking van aansprakelijkheid. Voor zover maximaal toegestaan door het toepasselijk recht, zijn noch IJsberg noch haar leveranciers en onderaannemers aansprakelijk jegens u of jegens derden voor enigerlei schade dan wel directe, indirecte of incidentele schade, gevolgschade of schade anderszins (in ieder geval met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Producten te gebruiken of hier toegang toe te verkrijgen, verlies van data, zakelijk verlies, gederfde winst, bedrijfsonderbreking en dergelijke) voortkomend uit het gebruik van of onmogelijkheid om de Producten te gebruiken, zelfs indien IJsberg was ingelicht over de mogelijkheid van deze schade.

Ongeacht enige schade die u of derden om wat voor reden dan ook eventueel lijden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle schade waar hieraan gerefereerd wordt en alle directe of algemene schade in contract of anderszins), is de gehele aansprakelijkheid van TomTom en al haar leveranciers die voortkomt uit of verbonden is aan het gebruik van de Producten beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door u betaald is voor de Producten in kwestie.

Artikel 7. Auteursrechten en medewerking:

Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je IJsberg hierbij toestemming om jouw naam, alsmede mogelijk foto’s en/of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze acties.

Artikel 8. Rechten IJsberg

IJsberg behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de acties op te schorten of te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling dan wel indien je je anderszins op frauduleuze wijze gedraagt, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat IJsberg hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

Wij kunnen uw account bij Positive Drive beëindigen door verwijderen of blokkeren ervan. Wij zullen u hiervan in kennis stellen per e-mail. In het geval dat wij uw account op grond van wanprestatie beëindigen, is het niet toegestaan om een nieuw account aan te maken zonder behoudens onze uitdrukkelijke toestemming.

IJsberg is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze acties en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen gedurende de looptijd van de acties te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze acties te staken of te onderbreken, zonder dat IJsberg daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de acties en/of de actievoorwaarden en/of prijzen dan wel staking of onderbreking van de acties, zal door IJsberg via de App bekend worden gemaakt.

Artikel 9. Contact

Vragen, opmerkingen of klachten over de App en de bijbehorende acties of deze algemene voorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan IJsberg.

IJsberg zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten binnen drie weken af te handelen. Als de deelnemer meent dat de klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij De Kansspel Autoriteit, Ministerie van Justitie, Postbus 20301 (2500 EG) Den Haag.

Artikel 10. Diversen

Op deze Actie is tevens ons Privacy Statement van toepassing.

Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Op deze Actie en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

Deze extra voorwaarden zijn van toepassing op het project 076 Op Weg van Positive Drive.

 Algemeen

1.1 Elk in Nederland woonachtig persoon van 18 jaar of ouder is gerechtigd aan Positive Drive en bijbehorende acties deel te nemen. Bent u jonger dan 18 jaar, dan heeft u toestemming nodig van een ouder of voogd.

1.2 Medewerkers van betrokken gemeenten, bedrijven, IJsberg Holding B.V. en overige partners die betrokken zijn bij Positive Drive en bijbehorende acties en ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 1. Deelname aan Positive Drive en bijbehorende acties is gratis

1.3. Positive Drive is ontwikkeld voor smartphones met IOS8 of hoger, Android 4.4 en hoger. Daarnaast moet de telefoon beschikken over een GPS-verbinding (locatievoorziening) en deze dient ingeschakeld te zijn om routes te kunnen maken. Daarnaast is het noodzakelijk dat uw smartphone over een 3G of 4G internetverbinding beschikt.

1.4. U moet de eigenaar en enige gebruiker zijn van de smartphone waarop de App wordt geïnstalleerd. U mag de App niet gebruiken om derden te lokaliseren. In het bijzonder mag u de software niet installeren op een mobiel apparaat dat niet van u is of dat door een derde wordt gebruikt. Als u uw Smartphone verkoopt, leaset, leent of anderszins ter beschikking stelt aan een derde partij moet u ervoor zorgen dat de App niet wordt gebruikt door deze derde partij met uw account.

1.5. Door het akkoord gaan met het voor u persoonlijk vastgestelde referentieniveau en deze deelnamevoorwaarden, ontstaat het contract dat wordt gesloten tussen de Gemeente Breda en de deelnemer. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu subsidieert het project 076 Op Weg vanuit het programma Beter Benutten. Positive Drive handelt namens de opdrachtgever.

1.6. De deelnemer gaat vrijwillig een contract aan voor de duur van de deelnameperiode inclusief een start- en eindenquête en een nameting door Positive Drive na beëindiging deelname.

1.7. De deelnemer geeft, met het akkoord gaan met de deelnamevoorwaarden, toestemming om tot 1 jaar na afloop van 076 Op Weg te worden benaderd met nieuwe mobiliteitsproducten en/of diensten, die zijn ontwikkeld in opdracht van (of samenspraak met) de Gemeente Breda.

1.8. Positive Drive respecteert de privacy van deelnemers en behandelt verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk. De opdrachtgever van 076 Op Weg heeft het project gemeld bij de toezichthouder op de verwerking van de persoonsgegevens, de autoriteit persoonsbescherming onder nummer 16164311. Deelnemers kunnen hier terecht voor informatie over en inzage in de eigen verwerkte persoonsgegevens.

1.9. Positive Drive is gerechtigd om geanonimiseerde data te gebruiken voor onderzoek. De verkregen onderzoeksgegevens zijn anoniem en niet terug te voeren op individuele deelnemers. De wijze waarop gegevens worden verzameld en beveiligd, de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens worden verkregen, staat vermeld in de Privacy Policy. Deze Privacy Policy is te vinden op de website www.positivedriveapp.com.

1.10. Positive Drive behoudt zich het recht voor de (deelname)voorwaarden, waaronder de beloningen, tussentijds eenzijdig te wijzigen en/of de uitvoering van de dienst voortijdig te beëindigen. Dit zal kenbaar worden gemaakt via de website en aan de deelnemer zelf. Wijzigingen zijn bindend voor de deelnemer vanaf het moment dat deze van kracht worden echter niet eerder dan 1 kalendermaand na publicatie, tenzij deelnemer niet akkoord wenst te gaan met deze wijziging en hij het contract met Positive Drive per direct heeft beëindigd. Indien een deel van deze deelnamevoorwaarden nietig blijkt te zijn of in rechte vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden hun gelding onverkort behouden. Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van het project 076 Op Weg. De deelnemer wordt geacht de deelnamevoorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere overeenkomsten met de Positive Drive of diens rechtsopvolger.

1.11. De deelnamevoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Indien sprake is van een vertaling van deelnamevoorwaarden in een andere taal, is de Nederlandse tekst bindend.

1.12. Op het contract en deze deelnamevoorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechter in Breda is bevoegd voor eventuele geschillen.

Artikel 2. Voorwaarden en regels tijdens deelname

2.1. Om deel te kunnen nemen aan het project 076 Op Weg dient de potentiële deelnemer zich aan te melden via de app met zijn ontvangen unieke code en te voldoen aan de deelnemerscriteria zoals die zijn terug te vinden op de website. Positive Drive is te allen tijde gerechtigd om een aanmelding te weigeren, indien deze naar haar uitsluitend oordeel niet voldoet aan de criteria voor deelname.

2.2. Wanneer een potentiële deelnemer voldoet aan de criteria vangt de voorlopige deelname aan het project 076 Op weg, de eerstvolgende werkdag binnen de deelnameperiode aan. De door de (potentiële) deelnemer opgegeven kentekens worden periodiek getoetst bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) op juistheid. Het correct zijn van deze gegevens is randvoorwaarde om definitief als deelnemer te worden geaccepteerd en tegoeden te ontvangen van 076 Op Weg.

2.3. (Potentiële) deelnemers krijgen toegang tot een persoonlijke profielpagina binnen de app. De inlogcode (gebruikersnaam en wachtwoord) is persoonlijk en de deelnemer is verantwoordelijk voor de geheimhouding hiervan.

2.4. De deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. In geval van een (tijdelijke) wijziging in de persoonlijke situatie van een deelnemer die gevolgen heeft voor de deelname aan het project, waaronder, maar niet uitsluitend, verhuizing, verandering van werkgever, verlies van een baan, pensionering, ziekte, zwangerschapsverlof, verblijf in het buitenland, wijziging van auto en/of kenteken en wijziging van smartphone en/of telefoonnummer is deelnemer verplicht hiervan onmiddellijk melding te maken aan het team van 076 Op Weg middels het wijzigen van zijn persoonlijke gegevens op zijn persoonlijke pagina in de app en het sturen van een e-mail aan info@076opweg.nl. Indien niet meer wordt voldaan aan de criteria voor deelname, is het team van 076 Op Weg gerechtigd het contract met de deelnemer per direct eenzijdig te beëindigen.

2.5. Positive Drive heeft het recht uw account te beëindigen door verwijderen of blokkeren ervan. De deelnemer wordt hiervan in kennis gesteld per e-mail. In het geval dat het account op grond van wanprestatie wordt beëindigd, is het niet toegestaan om een nieuw account aan te maken zonder behoudens onze uitdrukkelijke toestemming.

2.6. Indien, naar het oordeel van de organisatie van 076 Op Weg, tijdens deelname blijkt dat de deelnemer onvoldoende of geen bijdrage levert aan de projectdoelstellingen van 076 Op Weg, is de organisatie van ‘076 op weg’ gerechtigd de deelname per direct eenzijdig te beëindigen.

2.7. Bij het beëindigen van deelname aan het project worden nog openstaande beloningstegoeden aan de deelnemer overgemaakt mits deze tegoeden naar oordeel van de organisatie 076 Op Weg rechtmatig zijn verkregen.

2.8. 076 Op Weg kent heldere spelregels. De spelregels worden toegelicht in de app. Het (redelijk vermoeden van) misbruik in welke vorm dan ook is een afdoende reden voor de organisatie 076 Op Weg om het contract met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen. Nog openstaande tegoeden worden in dat geval niet aan de deelnemer uitgekeerd. Onterecht verkregen tegoeden, inclusief eventuele kosten, worden teruggevorderd danwel verhaald op de Deelnemer. Tevens wordt de deelnemer geregistreerd op een zogenaamde “blacklist”. Hiermee wordt toekomstige deelname aan soortgelijke spitsmijden projecten uitgesloten. Kentekenhouders van personenauto’s, die worden ingezet als taxi of voor koeriers- of andere bezorgdiensten worden ingezet, zijn uitgesloten voor deelname aan 076 Op Weg.

2.10. Indien, na oordeel van (het personeel van) de organisatie 076 Op Weg, er aanvullende documentatie nodig is voor het uitkeren van de beloningen, is deelnemer verplicht deze aan te leveren.

2.11. Indien er voor 30 dagen geen activiteit heeft plaatsgevonden, behoud Positive Drive het recht om onverwerkte routes te verwijderen na het benaderen van de gebruiker over zijn inactiviteit.

Artikel 3. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Deelnemer

3.1. Deelnemer is verplicht alle aanwijzingen van Positive Drive in relatie tot dit project strikt op te volgen.

3.2. (Potentiële) deelnemers zijn verplicht om persoonlijke gegevens zoals getoond op de persoonlijke pagina, correct aan te leveren en actueel te houden.

3.3. Deelnemer is tijdens de contractperiode gehouden mee te werken aan het invullen van enquêtes over 076 Op Weg.

3.4. De beloningen die deelnemers ontvangen door deelname aan 076 Op Weg.

zijn belastingvrij. Er hoeft geen loonbelasting over te worden afgedragen.

3.5. Positive Drive en haar partners besteden de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de verschillende acties en het beheer van de App. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Bovendien is het verkrijgen van een speelkans van een aantal technische factoren afhankelijk (te denken valt hierbij aan netwerk bereik, het juist werken van je telefoon, het juist werken van je gps-systeem etc.). Het kan hierdoor of door andere factoren voorkomen dat er geen (s)miles en daardoor geen speelkans wordt ontvangen. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten in de App, of op andere openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Positive Drive worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Positive Drive doen ontstaan. Het niet verkrijgen van een speelkans om welke reden dan ook kunnen niet aan Positive Drive worden tegengeworpen, noch enige verplichting voor Positive Drive doen ontstaan.

3.6. Deelname aan de App en bijbehorende acties geschiet geheel op eigen risico.

3.7. Positive Drive, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – schade als gevolg van:

de door haar, uitgekeerde prijzen;

het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de acties en/of het wijzigen van de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen.

3.8. Positive Drive benadrukt dat het gebruik van de App de eigen verantwoordelijkheid is van de deelnemer. Meer specifiek wijst Positive Drive er in dat kader op dat de Smartphone niet bediend dient te worden door de bestuurder tijdens het rijden.

3.9. Noch Positive Drive, noch haar leveranciers en onderaannemers zijn aansprakelijk jegens deelnemers of jegens derden voor enigerlei schade dan wel directe, indirecte of incidentele schade, gevolgschade of schade anderszins (in ieder geval met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Producten te gebruiken of hier toegang toe te verkrijgen, verlies van data, zakelijk verlies, gederfde winst, bedrijfsonderbreking en dergelijke) voortkomend uit het gebruik van of onmogelijkheid om de Producten te gebruiken, zelfs indien Positive Drive was ingelicht over de mogelijkheid van deze schade.

Artikel 4. Beloningen

Spaardoelen

4.1. Per categorie zal de wijze waarop de beloningen uitgereikt worden, verschillen.

De spaardoelen zijn op te halen in de betreffende winkel, worden persoonlijk uitgereikt of zullen op het door de winnaar aangegeven huisadres worden afgeleverd door PostNL of elektronisch ter beschikking gesteld worden.

4.2. Indien er sprake is van opschorting van de uitbetaling van de beloning, wordt de betreffende Deelnemer hiervan uiterlijk op het moment dat anders de uitbetaling plaats zou vinden, op de hoogte gesteld, vergezeld met een reden van opschorting.

4.3. Onterecht uitgekeerde Beloningen worden teruggevorderd.

4.4. Bij onterecht uitgekeerde Beloningen door aangetoonde Fraude van de

Deelnemer wordt een boete opgelegd aan de Deelnemer ter grootte van het bedrag (of de waarde) van de onterecht uitgekeerde beloningen met een minimum van € 50.

4.5. Bij onterecht uitgekeerde Beloningen door aangetoonde Fraude van de

Deelnemer worden eventuele incassokosten op de Deelnemer verhaald.

Gameroom

4.5. De prijzen in de Gameroom bestaan o.a. uit: maaltijden en dranken, auto accessoires en diensten, entreekaarten, kortingsbonnen en fysieke producten aangeboden door lokaal gevestigde ondernemers.

4.6. Voor andere prijzen dan geldprijzen geldt dat deze persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar zijn voor geld.

4.7. Positive Drive en haar sponsoren behouden zich het recht voor om het prijzenschema zonder opgave van reden aan te kunnen passen.

4.8. Aan de prijzen in de prijzenpot zijn voorafgaand at random op onpartijdige wijze door een computersysteem de winnende speelkansen aangewezen. De speelkansen worden vervolgens iedere keer wederom, op onpartijdige wijze toegewezen aan de deelnemers die hun spelkansen inzetten in de Gameroom van de app.

4.9. Slechts die prijzen waar vanuit het systeem van Positive Drive een bevestigingsbericht en een compleet ontvangstbericht wordt ontvangen, zijn daadwerkelijk gewonnen. Alle andere claims wijzen wij op voorhand en met klem af. Slechts dat wat in de centrale systemen van Positive Drive is opgenomen en gelogd zal als werkelijk worden gezien.

4.10. Met de winnaars wordt binnen 24 uur contact opgenomen op het door hen opgegeven (e-mail) adres. De schriftelijke/ e-mail bevestiging van Positive Drive dient als bewijs voor het winnen en in ontvangst kunnen nemen van de prijs.

4.11. Per prijscategorie zal de wijze waarop de prijzen uitgereikt worden verschillen.

De prijzen zijn op te halen in de betreffende winkel, worden persoonlijk uitgereikt of zullen op het door de winnaar aangegeven huisadres worden afgeleverd door PostNL of elektronisch ter beschikking gesteld worden.

Bij weigering van een prijs of indien de prijs buiten de schuld van Positive Drive niet binnen drie maanden na het einde van de Actie kan worden uitgereikt, vervalt deze aan Positive Drive.

4.12. Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting dient te worden afgedragen, zal Positive Drive daarvoor zorgdragen. De eventueel verschuldigde kansspelbelasting over gewonnen geldprijzen komt voor rekening van de winnaars. Voor overige prijzen geldt dat de eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor rekening van Positive Drive komt.

Artikel 5. Einde of overdracht Contract

5.1. Deelnemer heeft het recht om op ieder moment eenzijdig het contract met 076 Op Weg via een e-mail naar info@076opweg.nl op te zeggen. Op de te ontvangen beloning wordt een verrekening gedaan naar rato van het resterend aantal werkdagen in de maand van opzegging. De persoonlijke profielpagina blijft tot en met het einde van de volgende maand voor de deelnemer bereikbaar.

5.2. De organisatie 076 Op Weg heeft het recht, haar uit het contract voortvloeiende verplichtingen en/of rechten, over te dragen door middel van schuldoverneming, cessie of contractoverneming, waarvan zij direct schriftelijk melding zal doen aan de deelnemer. Voor zover vereist verleent de deelnemer hiertoe reeds bij het sluiten van het contract zijn medewerking, onverminderd zijn recht om het contract gedurende 1 maand na de datum van de daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving op te zeggen.

Artikel 6. Correspondentie, Klachten en Geschillen

6.1. Alle schriftelijke communicatie van de deelnemer met de organisatie 076 Op Weg in verband met het contract dient per e-mail te worden gericht aan info@076opweg.nl.

Deze extra voorwaarden zijn van toepassing op de actie Fiets de longen uit je lijf

Artikel 1. Deelname aan Positive Drive en bijbehorende acties is gratis

1.1 Elk in Nederland woonachtig persoon van 18 jaar of ouder is gerechtigd aan Positive Drive en bijbehorende acties deel te nemen. Bent u jonger dan 18 jaar, dan heeft u toestemming nodig van een ouder of voogd.

1.2 Medewerkers van betrokken gemeenten, bedrijven, IJsberg Holding B.V. en overige partners die betrokken zijn bij Positive Drive en bijbehorende acties en ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

1.3. Positive Drive is ontwikkeld voor smartphones met IOS8 of hoger, Android 4.4 en hoger en Windows Phone (WP8). Daarnaast moet de telefoon beschikken over een GPS-verbinding (locatievoorziening) en deze dient ingeschakeld te zijn om routes te kunnen maken. Daarnaast is het noodzakelijk dat uw smartphone over een 3G of 4G internetverbinding beschikt.

1.4. U moet de eigenaar en enige gebruiker zijn van de smartphone waarop de App wordt geïnstalleerd. U mag de App niet gebruiken om derden te lokaliseren. In het bijzonder mag u de software niet installeren op een mobiel apparaat dat niet van u is of dat door een derde wordt gebruikt. Als u uw Smartphone verkoopt, leaset, leent of anderszins ter beschikking stelt aan een derde partij moet u ervoor zorgen dat de App niet wordt gebruikt door deze derde partij met uw account.

1.5. Door het akkoord gaan met deze deelnamevoorwaarden, ontstaat het contract dat wordt gesloten tussen de Gemeente Breda en de deelnemer.

1.6. De deelnemer gaat vrijwillig een contract aan voor de duur van de deelnameperiode.

1.7. Positive Drive respecteert de privacy van deelnemers en behandelt verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk. De opdrachtgever van 076 Op Weg heeft het project gemeld bij de toezichthouder op de verwerking van de persoonsgegevens, de autoriteit persoonsbescherming onder nummer m1616431. Deelnemers kunnen hier terecht voor informatie over en inzage in de eigen verwerkte persoonsgegevens.

1.8. Positive Drive is gerechtigd om geanonimiseerde data te gebruiken voor onderzoek. De verkregen onderzoeksgegevens zijn anoniem en niet terug te voeren op individuele deelnemers. De wijze waarop gegevens worden verzameld en beveiligd, de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens worden verkregen, staat vermeld in de Privacy Policy. Deze Privacy Policy is te vinden op de website www.positivedriveapp.com.

1.9. Positive Drive behoudt zich het recht voor de (deelname)voorwaarden, waaronder de beloningen, tussentijds eenzijdig te wijzigen en/of de uitvoering van de dienst voortijdig te beëindigen. Dit zal kenbaar worden gemaakt via de website en aan de deelnemer zelf. Wijzigingen zijn bindend voor de deelnemer vanaf het moment dat deze van kracht worden echter niet eerder dan 1 kalendermaand na publicatie, tenzij deelnemer niet akkoord wenst te gaan met deze wijziging en hij het contract met Positive Drive per direct heeft beëindigd. Indien een deel van deze deelnamevoorwaarden nietig blijkt te zijn of in rechte vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden hun gelding onverkort behouden. Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van het project ‘Fiets de longen uit je lijf’. De deelnemer wordt geacht de deelnamevoorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere overeenkomsten met de Positive Drive of diens rechtsopvolger.

1.10. De deelnamevoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Indien sprake is van een vertaling van deelnamevoorwaarden in een andere taal, is de Nederlandse tekst bindend.

1.11. Op het contract en deze deelnamevoorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechter in Breda is bevoegd voor eventuele geschillen.

Artikel 2. Voorwaarden en regels tijdens deelname

2.1 Om deel te kunnen nemen aan de actie ‘Fiets de longen uit je lijf’, dient de potentiële deelnemer zich aan te melden via de app met de code 3FM en te voldoen aan de deelnemerscriteria zoals die zijn terug te vinden op de website. Positive Drive is te allen tijde gerechtigd om een aanmelding te weigeren, indien deze naar haar uitsluitend oordeel niet voldoet aan de criteria voor deelname.

2.2 Wanneer een potentiële deelnemer voldoet aan de criteria, vangt de deelname aan de actie ‘Fiets de longen uit je lijf’ aan.

2.3 (Potentiële) deelnemers krijgen toegang tot een persoonlijke profielpagina binnen de app. De inlogcode (gebruikersnaam en wachtwoord) is persoonlijk en de deelnemer is verantwoordelijk voor de geheimhouding hiervan.

Artikel 3. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Deelnemer

3.1 Deelnemer is verplicht alle aanwijzingen van Positive Drive in relatie tot deze actie strikt op te volgen.

3.2 (Potentiele) deelnemers zijn verplicht om de persoonlijke gegevens zoals getoond op de persoonlijke pagina, correct aan te leveren en actueel te houden.

3.3 De beloningen of prijzen die deelnemers ontvangen door deelname in de app zijn belastingvrij. Er hoeft geen loonbelasting over te worden afgedragen.

3.4 Positive Drive en haar partners besteden de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de verschillende acties en het beheer van de App. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Bovendien is het verkrijgen van een speelkans van een aantal technische factoren afhankelijk (te denken valt hierbij aan netwerk bereik, het juist werken van je telefoon, het juist werken van je gps-systeem etc.). Het kan hierdoor of door andere factoren voorkomen dat er geen (s)miles en daardoor geen speelkans wordt ontvangen. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten in de App, of op andere openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Positive Drive worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Positive Drive doen ontstaan. Het niet verkrijgen van een speelkans om welke reden dan ook kunnen niet aan Positive Drive worden tegengeworpen, noch enige verplichting voor Positive Drive doen ontstaan.

3.5 Deelname aan de App en bijbehorende acties geschiet geheel op eigen risico.

3.6 Positive Drive, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – schade als gevolg van:

de door haar, uitgekeerde prijzen;

het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de acties en/of het wijzigen van de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen.

3.7. Positive Drive benadrukt dat het gebruik van de App de eigen verantwoordelijkheid is van de deelnemer. Meer specifiek wijst Positive Drive er in dat kader op dat de Smartphone niet bediend dient te worden door de bestuurder tijdens het rijden.

3.8. Noch Positive Drive, noch haar leveranciers en onderaannemers zijn aansprakelijk jegens deelnemers of jegens derden voor enigerlei schade dan wel directe, indirecte of incidentele schade, gevolgschade of schade anderszins (in ieder geval met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Producten te gebruiken of hier toegang toe te verkrijgen, verlies van data, zakelijk verlies, gederfde winst, bedrijfsonderbreking en dergelijke) voortkomend uit het gebruik van of onmogelijkheid om de Producten te gebruiken, zelfs indien Positive Drive was ingelicht over de mogelijkheid van deze schade.

Artikel 4. Beloningen

Game room

4.5. De prijzen in de Gameroom bestaan o.a. uit: maaltijden en dranken, auto-accessoires en diensten, entreekaarten, kortingsbonnen en fysieke producten aangeboden door lokaal gevestigde ondernemers.

4.6. Voor andere prijzen dan geldprijzen geldt dat deze persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar zijn voor geld.

4.7. Positive Drive en haar sponsoren behouden zich het recht voor om het prijzenschema zonder opgave van reden aan te kunnen passen.

4.8. Aan de prijzen in de prijzenpot zijn voorafgaand at random op onpartijdige wijze door een computersysteem de winnende speelkansen aangewezen. De speelkansen worden vervolgens iedere keer wederom, op onpartijdige wijze toegewezen aan de deelnemers die hun spelkansen inzetten in de Gameroom van de app.

4.9. Slechts die prijzen waar vanuit het systeem van Positive Drive een bevestigingsbericht en een compleet ontvangstbericht wordt ontvangen, zijn daadwerkelijk gewonnen. Alle andere claims wijzen wij op voorhand en met klem af. Slechts dat wat in de centrale systemen van Positive Drive is opgenomen en gelogd zal als werkelijk worden gezien.

4.10. Met de winnaars wordt binnen 24 uur contact opgenomen op het door hen opgegeven (e-mail) adres. De schriftelijke/ e-mail bevestiging van Positive Drive dient als bewijs voor het winnen en in ontvangst kunnen nemen van de prijs

4.11. Per prijscategorie zal de wijze waarop de prijzen uitgereikt worden verschillen. De prijzen zijn op te halen in de betreffende winkel, worden persoonlijk uitgereikt of zullen op het door de winnaar aangegeven huisadres worden afgeleverd door PostNL of elektronisch ter beschikking gesteld worden.

Bij weigering van een prijs of indien de prijs buiten de schuld van Positive Drive niet binnen drie maanden na het einde van de Actie kan worden uitgereikt vervalt deze aan Positive Drive.

4.12. Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting dient te worden afgedragen, zal Positive Drive daarvoor zorgdragen. De eventueel verschuldigde kansspelbelasting over gewonnen geldprijzen komt voor rekening van de winnaars. Voor overige prijzen geldt dat de eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor rekening van Positive Drive komt.